Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijk vastgestelde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Nalu

Telefoonnummer: 023-
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 72102829
BTW-nummer: NL002081152B17

Rabobank
IBAN NL88 RABO 0331 9199 58
BIC / SWIFT RABONL RABONL2U

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nalusb en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nalusb en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij Nalusb zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer Nalusb gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nalusb niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
Nalusb onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Nalusb is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nalusb passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal Nalusb daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. Nalusb kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nalusb op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Nalusb zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Nalusb waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Nalusb
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nalusb dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Nalusb kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien
in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Nalusb
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Die door Nalusb tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument.
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. Die snel kunnen verouderen.
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Nalusb producten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Nalusb
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Nalusb staat er voor in dat de producten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Nalusb, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Nalusb kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering 
1. Nalusb zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nalusb kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal Nalusb geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Nalusb het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Nalusb zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Nalusb.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nalusb tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nalusb bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Nalusb te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Nalusb behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling 
1. Nalusb beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nalusb, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Nalusb ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nalusb binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend door een email te sturen aan het adres aangegeven in artikel 2.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen 
 Op overeenkomsten tussen de Nalusb en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 Copyright
Op alle foto’s en teksten berust het copyright van www.nalusb.nl. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van deze webpagina’s te gebruiken of kopiëren.